Az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: AKI) tájékoztatja önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti.

Az AKI a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az AKI által, illetve az AKI szervezetében, rendszereiben személyes adat kezelése kizárólag jogszerűen, tisztességes eljárás keretei között és átlátható módon történhet. Személyes adatok egyértelműen meghatározott jogszerű célból kezelhetők. Az adatkezelés a célra figyelemmel indokolt kell legyen és a legszükségesebb mértékre kell korlátozódjon. Az adatokat olyan módon kell tárolni, amely az érintettek azonosítását csak a cél eléréséhez szükséges mértékben teszi lehetővé. Az adatok kezelése során a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

Az AKI honlapjának, különösen azon részeinek elérésekor, melyek felhasználói regisztrációhoz kötöttek, személyes adatai az AKI kezelésébe kerülnek. A személyes adatok egy része automatikusan képződik a honlap elérésekor (hozzáférési és audit naplók esetén a felhasználói forrás IP címek naplózása történik). Másrészt a regisztrációhoz kötött adattartalom elérésekor, valamint hírlevélre való feliratkozáskor néhány személyes adat megadása szükséges (keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám). Az AKI honlap sütiket használ a felhasználói élmény javítása céljából. A felhasználó által engedélyezett sütiket a böngésző tárolja, melyek elengedhetetlenek a weboldal funkcióinak megfelelő működéséhez. A felhasználónak lehetősége van a sütiket kikapcsolni, ami ronthatja a böngészési élményt.

A honlap kialakítása során törekedtünk arra, hogy a személyes adatok kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen. A honlap látogatása során keletkező személyes adatok kezelője az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. Székhelye: 1093 Budapest, Zsil utca 3-5., Email: aki@aki.gov.hu, Telefon: +36 1 217 1011, Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Vágó Szabolcs (email: dpo@aki.gov.hu ).

A honlap üzemeltetését, programozását kizárólagosan az AKI belső szervezeti egységei végzik. A honlap látogatásával összefüggésben kezelt személyes adatokhoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdések, észrevételek megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá. A keletkező személyes adatokat az AKI harmadik félnek nem adja tovább, kizárólag statisztikai célokra, illetve a honlapfunkciók elérésének biztosítására használja fel. A személyes adatokat az AKI 5 évig őrzi meg, ha ezt követően is használni kívánja a regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkat, akkor regisztrációjának megerősítését kérjük.

Az AKI megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az érintett bármikor kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet továbbá megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Amennyiben megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat.