Állásajánlatok

Pályázati felhívás gazdasági igazgatói állás betöltésére

2017. 03. 21.

A Földművelésügyi Miniszter

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet

az Agrárgazdasági Kutató Intézetnél

ügyvivő - szakértő munkakörben gazdasági igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: 1093 Budapest, Zsil utca 3-5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: Intézmény) gazdasági igazgatója: - elkészíti az Intézmény jogszabályok szerinti éves beszámolóját és költségvetésére, illetve zárszámadásra vonatkozó javaslatát; - felelős a költségvetési jogszabályokban előírt tervezési, beszámolási, tájékoztatási, ellenőrzési és egyéb kötelezettségek teljesítéséért; - biztosítja a költségvetési, gazdálkodási, pénzügyi, elemzési, tervezési, vagyongazdálkodási dokumentációs tevékenységek ellátását; - előkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a főigazgató számára az Intézmény költségvetési előirányzatai terhére megvalósuló kötelezettségvállalásokat; - biztosítja az Intézmény gazdálkodási szabályainak betartását.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról rendelkező 84/2011. (V.26.) Korm. rendelet rendelkezései és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló 70/2011. (VII.26.) VM rendelet rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, illetve főiskola,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 12 § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
 • gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban:Szt) 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség;
 • a pályázónak szerepelnie kell a Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;
 • vagyonnyilatkozati-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély megléte;
 • beosztás ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret;
 • büntetlen előélet;
 • magyar nyelvtudás;
 • egészségügyi alkalmasság;
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba helyezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közgazdaságtudományi egyetemi végzettség;
 • hazai, illetve uniós forrásból finanszírozott projektek, nemzetközi projektek pénzügyi folyamatainak ismerete;
 • angol nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes életutat bemutató fényképes szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;
 • ·         iskolai végzettséget, szakképzettséget, esetlegesen nyelvtudást igazoló iratok másolata; 
 • az Intézmény gazdasági működésére vonatkozó jövőkép, középtávú stratégiai elképzelés; a vezetői munka során érvényesíteni kívánt elvek bemutatása, különös tekintettel a beosztottakkal, illetve az Intézmény egyéb szervezeti egységeinek vezetőivel való kapcsolattartás és együttműködés jellegére és jellemzőire;
 • az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt eredetiben bemutatja;
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja gazdasági igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget; 
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Földművelésügyi Minisztérium Agrárstatisztikai és Elemző Osztályának vezetője, Madarász István nyújt, a 06-1-795-3944 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Földművelésügyi Miniszter címére történő megküldésével ( Budapest, Földművelésügyi Minisztérium, Személyügyi és Igazgatási Főosztály,1392 Budapest Pf. 279 . Az Intézmény nevét feltétlenül jelölje meg ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzIF/352/2017/pály., valamint a beosztás megnevezését: „ügyvivő - szakértő munkakörben gazdasági igazgató”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A határidőt követően megküldött, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, illetve nem teljes mértékben megfelelő pályázat érvénytelen. A pályázati benyújtási határidő lejártát követő 21 napon belül az előzetes szűrésen kiválasztott, érvényes, a pályázati feltételeknek teljes mértékben megfelelő pályázatot benyújtó pályázók vezetői kompetenciája meglétének írásban történő felmérésére, majd a pályázók személyes meghallgatására kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázókat a földművelésügyi miniszter által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. A gazdasági igazgató személyéről – a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül a földművelésügyi miniszter dönt. A döntésről a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A gazdasági igazgatót a földművelésügyi miniszter nevezi ki, azonban felette a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól, azzal, hogy ezen időtartamon belül is csak addig szól, amíg a gazdasági vezető szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az Ávr. 12. § (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

 

 

Budapest, 2017. március 21.

Vissza »
Impresszum|Adatvédelem|Címkék|GYIK|Honlaptérkép|Írjon nekünk|RSS|Technikai információk

© Agrárgazdasági Kutató Intézet 2012-2017