Bemutatkozás

Bemutatkozás

2011. 09. 28.

Az AKI története és feladatai

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Magyarország legjelentősebb agrárökonómiai szellemi bázisa. Híd szerepét tölti be a döntéshozók, a gazdálkodók, a feldolgozók, a kereskedők és az egyetemek között, összeköti a világot Magyarországgal, az elméletet a gyakorlattal. Információkat gyűjt és elemez, tudományos kutatásokat végez, és ezek tárgyilagos eredményeit kiadványaiban adja közre.

Az AKI – számos jogelőd örököseként – 1954 óta áll a magyar agrárgazdaság, a magyar vidék szolgálatában. A Vidékfejlesztési Minisztérium által felügyelt intézet százharmincegy munkatársának egyharmada kutatással, a többi információszervezéssel és -elemzéssel foglalkozik. Így szerencsésen épülnek egymásra a közgazdasági kutatómunka egyes fázisai: az adatgyűjtés, az adatfeldolgozás, az adatok gyors elemzése és a mélyebb összefüggések feltárása. Az AKI tevékenységével hozzájárul a gyakorlati kormányzati munka és az agrárpolitika tudományos megalapozásához, ugyanakkor tudatosan törekszik arra, hogy eredményeit az agrárgazdaság szereplői és partnerei számára hozzáférhetővé tegye. Ezzel hozható összefüggésbe, hogy széles körű és erősödő az érdeklődés az intézet különböző tájékoztatóiban, tudományos értékű kiadványaiban közzétett adatok és megállapítások iránt, amelyeket egyaránt használnak gyakorló szakemberek, parlamenti képviselők, kutatók, oktatók és diákok. A kiadványok valós képet nyújtanak a magyar agrárgazdaság eredményeiről és közgazdasági dilemmáiról, amire az agrárirányítás döntéshozói mellett leginkább a vidéki szellemi centrumoknak, az egyetemeknek, más kutatóhelyeknek, szakmai és érdekképviseleti szerveknek, még inkább a termelő szféra szereplőinek van szüksége.


Az AKI két pillére a Gazdaságelemzési Igazgatóság, valamint az Agrár- és Vidékpolitikai Igazgatóság. A magyar mezőgazdaság, élelmiszeripar és kereskedelem statisztikai, fi nanszírozási és ökonómiai kérdéseit boncolgató Gazdaságelemzési Igazgatóság a kutatás és a gyakorlat számára is fontos EU-konform információs rendszereket működtet – amelyekkel az uniós adatszolgáltatási kötelezettségek teljesíthetők – és ezekre épülő kutatásokat folytat. Tesztüzemi rendszerének segítségével értékelhető az agrárágazat helyzete és a mezőgazdasági üzemek pozíciója. Közel kétezer kis-, közép- és nagygazdaságot fi gyel meg, méri, hogyan valósul meg és milyen következményekkel jár az európai agrárpolitika a gyakorlatban. A Gazdaságelemzési Igazgatóság feladatai közé tartozik még többek között a termékek és ágazatok ráfordítás-hozam, költség-jövedelem helyzetét feltáró információk gyűjtése és publikálása, valamint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar pénzügyi helyzetének elemzése.


Az Agrár- és és Vidékpolitikai Igazgatóság kutatásainak középpontjában az EU Közös Agrárpolitikája áll, emellett fi gyelemmel kíséri a mezőgazdaság és az élelmiszeripar globális trendjeit, a versenyképességet, a külföldi tőke szerepét a magyar agrárgazdaságban, a jövedelemelosztás arányait, a birtokpolitikát. Kutatja továbbá a vidéken élők megélhetési lehetőségeit és jövedelem-viszonyait, a környezet állapotát, valamint a vidéki értékek megőrzésének módjait. Részt vesz az európai vidékfejlesztési koncepciók és intézkedések előkészítésében, illetve a megvalósítás folyamatának elemzésében. Piaci árinformációkat gyűjt az agrárélelmiszerekről, azokat feldolgozza, a meghatározó piaci folyamatokat bemutató kiadványai pedig az operatív piacszabályozási döntéseknél hasznosulnak és elősegítik a termelők tájékozódását a piacon.

Az AKI nemzetközi kapcsolatai különösen az elmúlt években ugrásszerűen bővültek. Az OECD, a Világbank, az EU és a FAO mellett rendszeressé váltak a konzultációk és a közös munkák mind más EU-tagállamok, mind az unión kívüli közép-európai országok kutatóintézeteivel.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet jelenleg hazánk legjelentősebb agrárökonómiai szellemi bázisa. Jogelődjét 1954-ben alapították, ezt követően többször átszervezték, más intézményekkel összevonták. Engedélyezett létszáma 131 fő, többségük kutatási feladatokat lát el, vagy nemzetgazdasági szempontból jelentős információszervező és elemző munkát végez.

Az Intézet a kutatás és a gyakorlat számára is olyan fontos EU-konform információs rendszereket működtet, amelyekkel uniós adatszolgáltatási kötelezettségeink is teljesíthetők. Ilyenek:

 • a tesztüzemi rendszer,
 • a piaci árinformációs rendszer,
 • a mezőgazdasági számlák rendszerére épülő prognózisok.
Az AKI egyéb tevékenységei:
 • tudományszervezés az agrárökonómia terén
 • az agrár-felsőoktatás segítése
 • kutatói utánpótlás-nevelés
 • kiterjedt együttműködés külföldi és hazai tudományos műhelyekkel
 • elemző munkák nemzetközi szervezetek (FAO, OECD, WTO) számára
 • szakkönyvtári szolgáltatás
 • információk a Teletexten, az Interneten és a médiában
Az AKI kiadványai:
 • Agrárgazdasági Könyvek
 • Agrárgazdasági Információk
 • Studies in Agricultural Economics
 • Agrárgazdasági Statisztikai Zsebkönyv
 • Agrárpiaci jelentések
 • Statisztikai Jelentések
 • A kettős könyvvitelt vezető mezőgazdasági és élelmiszeripari szervezetek gazdálkodásának főbb adatai
 • Kettős könyvvitelt vezető élelmiszeripari szervezetek név- és címjegyzéke
 • Kettős könyvvitelt vezető mezőgazdasági, vad-, erdőgazdálkodási és halászati szervezetek név- és címjegyzéke
 • Agrárgazdasági Figyelő
 • Pénzügyi Hírlevél
Vissza »
Címkék :