Biró Szabolcs (2010): A hazai birtokpolitika a közvetlen támogatási rendszer keretei között. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 116 p. ISBN 978 963 491 545 4

Összefoglalás 1. A termőföld a mezőgazdasági termelés alapvető erőforrása. Racionális hasznosítása nélkülözhetetlen a fejlődéshez. Bár az egységes (összevont) gazdaságtámogatási rendszer (SPS) 2009. és 2010. évi bevezetését Magyarországon az erről rendelkező törvénytervezet alkotmánybírósági vizsgálata megakadályozta és az EU-csatlakozásunk óta alkalmazott egyszerűsített kifi zetési rendszer (SAPS) jelenlegi formájában akár 2013-ig is fenntartható, mégis érdemes a támogatási rendszer tervezett átalakításának,...

Székely Erika (2009): Nemzedékváltás a mezőgazdaságban. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 66 p. ISBN 978 963 491 537 9

A kutatás kezdetén megfogalmazott célok elérése, a feltett kérdések megválaszolása a következőkben foglalható össze: Amit a számok mutatnak • A gazdálkodói réteg „elöregedése” nem csak hazánkban jelent problémát, de az Európai Unió más tagországaiban is. Magyarország nemzetközi összehasonlításban jelenleg a középmezőnyben helyezkedik el az idősek arányát tekintve, a hazai mutató 2007-ben megegyezett az uniós átlaggal. Nagyon magas az 55 éven felüliek aránya Portugáliában, Bulgáriában, Olaszországban,...

(2009): A fontosabb élelmiszeripari termékek 2008. évi költség- és jövedelemadatai. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 69 p. ISBN

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben is közreadjuk a fontosabb élelmiszeripari termékek költség- és jövedelemadatait bemutató kiadványunkat, mellyel a szakemberek széles rétegeinek kívánunk tájékoztatást nyújtani a legfontosabb élelmiszerek 2008. évi költség és jövedelem alakulásáról, illetve az előző évi adatok tükrében azok változásáról. Magyarországon az élelmiszertermelés kérdései – ezen belül is a költségek és a jövedelmek alakulása – mindig is a figyelem középpontjában álltak....

Fogarasi József, Himics Mihály, Potori Norbert and Spitálszky Márta (2007): Az összevont gazdaságtámogatási rendszer magyarországi bevezetésének hatásvizsgálata: módszertani összefoglaló. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 41 p. ISBN 978 963 491 512 6

Az első fejezetben a függetlenítés modellezésének elméleti és módszertani alapkérdéseit tárgyaljuk más műhelyek munkáira építve. Először a függetlenítés értelmezésével foglalkozunk, majd a korábbi empirikus kutatások eredményeire támaszkodva vázoljuk a termelési kötöttségek megszűntetésének lehetséges következményeit. A függetlenítés sokrétű hatásainak vizsgálata többféle módszer együttes alkalmazását teszi szükségessé. Az egyensúlyi modellek csoportosítása után a FARM-T modellhez hasonló parciális...

Garay Róbert, Kapronczai István, Kemény Gábor, Petőné Varga Éva, Porkoláb Eszter and Suga Gábor (2007): Mezőgazdasági jövedeleminformációs rendszerek összefüggései. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 114 p. ISBN 978-963-491-500-3

Az uniós csatlakozást közvetlenül megelőző, illetve az azóta eltelt időszakban nem csupán a jövedelemviszonyok változtak, hanem bővültek azok a rendelkezésre álló eszközök, amelyek felhasználásával képet lehet rajzolni az ágazat jövedelemhelyzetéről. Míg 2000 előtt jobbára csak a mérlegek adatai álltak a kutatók rendelkezésére a mezőgazdaság pénzügyi folyamatainak feltárására, az uniós harmonizáció és a csatlakozás eredményeként kialakításra kerültek azok a mezőgazdasági pénzügyi- és jövedeleminformációs...

Juhász Anikó, Kartali János, Kürti Andrea, Kőnig Gábor, Orbánné Nagy Mária, Stauder Márta and Wagner Hartmut (2007): A magyar agrártermelés piaci lehetőségeit veszélyeztető versenytársak várható magatartása. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 273 p. ISBN 978-963-491-502-7

Kutatásunk eredménye részben köztudott, esetenként azonban meglepő eredményt hozott abban a vonatkozásban, hogy a vizsgált országok milyen mértékben és mely élelmiszergazdasági termékekben támasztanak versenyt célpiacainkon. Nem meglepő az a kutatási megállapításunk, hogy legfőbb versenytársaink főként az agrár külpiacon az Európai Unió régi tagjai (EU-15) közül kerültek ki. A pozíciós számításaink szerint a 8 legjelentősebb versenytársunknak Franciaország, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország,...

Kovács Gábor, Kovács Henrietta and Lámfalusi Ibolya (2007): A mezőgazdasági vállalkozások pénzgazdálkodásának változó feltételei. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 70 p. ISBN 978-963-491-507-2

Mivel a vállalkozások számára minden döntés, a gazdasági környezet minden változása előbb vagy utóbb pénzügyi következményekkel (is) jár, könnyen érthető, hogy a mezőgazdaság tulajdonosi és szervezeti struktúrájának átalakulása, az Európai Unióhoz történő csatlakozás, a piac liberalizálása, a verseny erősödése alapvetően megváltoztatta a mezőgazdasági üzemek pénzgazdálkodásának jellegét is. Ugyanakkor kevés jele van annak, hogy az ágazati irányításban, a kutatás területén, az oktatásban dolgozó szakemberek...

Biró Szabolcs, Miskó Krisztina and Tóth Erzsébet (2007): Az agrár-vidékfejlesztési programok megvalósulásának, a támogatások felhasználásának főbb tapasztalatai. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 79 p. ISBN 978-963-491-508-9

Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások jellemzőit a fejlesztési programok (SAPARD, AVOP) 2000-2006 közötti megvalósulása, valamint az összes árutermelő (2 EUME feletti) gazdaságot reprezentáló tesztüzemi rendszer 2005. évi adatai alapján vizsgáltuk. Az agrárvidékfejlesztési programok elemzése célrendszereik összehasonlítására, a programok megvalósulásának sajátosságaira, illetve a befejezett pályázatok részletes jellemzésére irányult. A tesztüzemek adatai pedig arra adtak lehetőséget, hogy a programok...