Györe Dániel, Juhász Anikó, Kartali János, Kürti Andrea, Kőnig Gábor, Stauder Márta and Wagner Hartmut (2008): Élelmiszergazdasági kivitelünk legfontosabb célpiacai ISSN 1418 2130

Kutatásunk egyik kiinduló alapfeltétele az volt, hogy élelmiszer-gazdasági exportunk növelésének kérdését, mint távlatos célkitűzést, evidenciának tartjuk, annak ellenére, hogy ezt egyes szakmai körök gazdaságossági okokra hivatkozva megkérdőjelezik. A magyar agrárgazdaság potenciálja ugyanis meghaladja a hazai szükségleteket, ezért hogy a termelés jelenlegi szintje fenntartható vagy növelhető legyen, szüksége van a külpiacra, másrészt a magyar nemzetgazdaság a tartós külső eladósodottság állapotában...

Takács József (2008): Mezőgazdasági szervezetek differenciálódása 2006 ISSN 1418 2130

A mezőgazdaság a hivatalos statisztikai adatok szerint az ország GDP-jének 4,2%-át állítja elő és foglalkoztatja a dolgozók közel 5%-át. Szerepe azonban ennél jóval jelentősebb, számokban aligha kifejezhető. Termelése ugyanis nélkülözhetetlen, stratégiai jellegű, mert az emberi élet legfontosabb elemét, az élelmiszert állítja elő, amely – az egészséghez hasonlóan – akkor válik nélkülözhetetlenné, minden más szükségletet megelőzővé, amikor valamilyen oknál fogva (időjárás, katasztrófa, nemzetközi...

Fogarasi József, Himics Mihály, Potori Norbert and Spitálszky Márta (2007): Az összevont gazdaságtámogatási rendszer magyarországi bevezetésének hatásvizsgálata: módszertani összefoglaló. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 41 p. ISBN 978 963 491 512 6

Az első fejezetben a függetlenítés modellezésének elméleti és módszertani alapkérdéseit tárgyaljuk más műhelyek munkáira építve. Először a függetlenítés értelmezésével foglalkozunk, majd a korábbi empirikus kutatások eredményeire támaszkodva vázoljuk a termelési kötöttségek megszűntetésének lehetséges következményeit. A függetlenítés sokrétű hatásainak vizsgálata többféle módszer együttes alkalmazását teszi szükségessé. Az egyensúlyi modellek csoportosítása után a FARM-T modellhez hasonló parciális...

Garay Róbert, Kapronczai István, Kemény Gábor, Petőné Varga Éva, Porkoláb Eszter and Suga Gábor (2007): Mezőgazdasági jövedeleminformációs rendszerek összefüggései. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 114 p. ISBN 978-963-491-500-3

Az uniós csatlakozást közvetlenül megelőző, illetve az azóta eltelt időszakban nem csupán a jövedelemviszonyok változtak, hanem bővültek azok a rendelkezésre álló eszközök, amelyek felhasználásával képet lehet rajzolni az ágazat jövedelemhelyzetéről. Míg 2000 előtt jobbára csak a mérlegek adatai álltak a kutatók rendelkezésére a mezőgazdaság pénzügyi folyamatainak feltárására, az uniós harmonizáció és a csatlakozás eredményeként kialakításra kerültek azok a mezőgazdasági pénzügyi- és jövedeleminformációs...

Juhász Anikó, Kartali János, Kürti Andrea, Kőnig Gábor, Orbánné Nagy Mária, Stauder Márta and Wagner Hartmut (2007): A magyar agrártermelés piaci lehetőségeit veszélyeztető versenytársak várható magatartása. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 273 p. ISBN 978-963-491-502-7

Kutatásunk eredménye részben köztudott, esetenként azonban meglepő eredményt hozott abban a vonatkozásban, hogy a vizsgált országok milyen mértékben és mely élelmiszergazdasági termékekben támasztanak versenyt célpiacainkon. Nem meglepő az a kutatási megállapításunk, hogy legfőbb versenytársaink főként az agrár külpiacon az Európai Unió régi tagjai (EU-15) közül kerültek ki. A pozíciós számításaink szerint a 8 legjelentősebb versenytársunknak Franciaország, Lengyelország, Olaszország, Spanyolország,...

Kovács Gábor, Kovács Henrietta and Lámfalusi Ibolya (2007): A mezőgazdasági vállalkozások pénzgazdálkodásának változó feltételei. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 70 p. ISBN 978-963-491-507-2

Mivel a vállalkozások számára minden döntés, a gazdasági környezet minden változása előbb vagy utóbb pénzügyi következményekkel (is) jár, könnyen érthető, hogy a mezőgazdaság tulajdonosi és szervezeti struktúrájának átalakulása, az Európai Unióhoz történő csatlakozás, a piac liberalizálása, a verseny erősödése alapvetően megváltoztatta a mezőgazdasági üzemek pénzgazdálkodásának jellegét is. Ugyanakkor kevés jele van annak, hogy az ágazati irányításban, a kutatás területén, az oktatásban dolgozó szakemberek...

Biró Szabolcs, Miskó Krisztina and Tóth Erzsébet (2007): Az agrár-vidékfejlesztési programok megvalósulásának, a támogatások felhasználásának főbb tapasztalatai. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 79 p. ISBN 978-963-491-508-9

Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások jellemzőit a fejlesztési programok (SAPARD, AVOP) 2000-2006 közötti megvalósulása, valamint az összes árutermelő (2 EUME feletti) gazdaságot reprezentáló tesztüzemi rendszer 2005. évi adatai alapján vizsgáltuk. Az agrárvidékfejlesztési programok elemzése célrendszereik összehasonlítására, a programok megvalósulásának sajátosságaira, illetve a befejezett pályázatok részletes jellemzésére irányult. A tesztüzemek adatai pedig arra adtak lehetőséget, hogy a programok...

Kartali János and Wagner Hartmut (2007): Az élelmiszergazdasági külkereskedelem hazai és nemzetközi adatforrásainak eltérései és azok okai. Agrárgazdasági Információk Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest. 55 p. ISBN 978-963-491-505-8

A kutatás során felmerült problémák és kérdések figyelembevételével ebben a részben összefoglalóan következtetéseket és ajánlásokat teszünk a különböző világméretű, külkereskedelmi termékforgalmú statisztikák, illetve a magyar külkereskedelmi termékforgalmi statisztika alkalmazására és elemzésére. A külkereskedelmi termékforgalmi statisztika módszertana különböző nemzetközi szerződéseken, egyezményeken és jogszabályokon alapul. A külkereskedelem-statisztika legfontosabb nemzetközi útmutatója az ENSZ...