A NAIK AKI éves munkatervében meghatározott kiadványai és nagy múltú, számos piaci és közigazgatási szereplőt kiszolgáló információs periodikái az alábbiak.

Folyóiratok

Studies in Agricultural Economics

A Studies in Agricultural Economics Magyarország legfontosabb angol nyelvű agrárgazdasági és vidékfejlesztési folyóirata, amelyet a NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet és a Magyar Tudományos Akadémia közösen jelentet meg. A folyóiratban publikált tudományos cikkek, cikk- és könyvismertetők, agrár- és vidékpolitikai elemzések témái kapcsolódnak a mezőgazdasági termeléshez, a versenyképességhez, a környezeti erőforrás-gazdálkodáshoz, az élelmiszer-ellátási láncokhoz, a mezőgazdasági termékek piacaihoz, valamint a marketinghez, a nemzetközi kereskedelemhez, az ökonometriához, a gazdasági földrajzhoz, a vidék gazdaságához, szociológiájához, valamint információ- és tudásalapú fejlesztéséhez.

Gazdálkodás

A kéthavonta megjelenő Gazdálkodás több mint hatvanéves agrárökonómiai tudományos folyóirat, amely a magyar agrárközgazdászok által elismert és jegyzett sajtótermék. Ezt alátámasztja, hogy az MTA Agrártudományok Osztálya Agrárközgazdasági Bizottsága a doktori habitusvizsgálatnál B kategóriás magyar nyelvű folyóiratnak fogadja el.

Eseti tudományos és szakmai kiadványok

A NAIK AKI által folytatott – gyakran többéves – kutatások részletes eredményeit bemutató, eseti jelleggel megjelenő kiadványok az Agrárgazdasági Könyvek és az Agrárgazdasági Tanulmányok.

Rendszeres információs kiadványok

Pénzügyi hírlevél

A 2008-ban elindult és negyedéves gyakorisággal megjelenő Pénzügyi Hírlevél az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokról, azok ágazati összetételéről, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar teljes, illetve kedvezményes hitelállományáról, valamint a lízing és az ágazati csődráták alakulásának helyzetéről ad áttekintést. Intézetünk kiadványa hasznos tájékozódási pont lehet az agrárgazdaság finanszírozási kérdései iránt érdeklődő szakembereknek.

Az élelmiszer-termelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete

Az éves rendszerességű kiadvány a NAV társasági adóbevallások adatbázisa alapján mutatja be a mezőgazdasági és az élelmiszeripari társas vállalkozások gazdálkodását. Pénzügyi mutatók felhasználásával a gazdasági szervezetek aktuális évi jövedelemhelyzetét, bevételeinek és ráfordításainak alakulását, valamint vagyoni helyzetét elemzi az összeállítás az előző év hasonló adatainak tükrében.

Az agrár-kockázatkezelési rendszer működésének értékelése

A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működését és eredményeit mutatja be ez a szintén évente megjelenő kiadvány. Mind az I. pillér, azaz az agrárkárenyhítés, mind pedig a II. pillér, azaz a díjtámogatott biztosítások tekintetében képet ad az összeállítás a termelői részvétel alakulásáról, az adott évben keletkezett káreseményekről, illetve az azzal összefüggésben folyósított kárenyhítési juttatásokról, valamint biztosítói kárkifizetésekről növénykultúránként és területi bontásban is.

A fontosabb termékpályák piaci folyamatai

A kiadvány a fontosabb hazai termékpályák piaci folyamatait mutatja be egy adott évre vonatkozóan elsősorban az ártrendeken keresztül, de a keresleti és kínálati oldalon bekövetkező alapvető változásokra is kitér. Emellett rövid kitekintést ad a következő évben várható tendenciákról is.

A főbb mezőgazdasági ágazatok költség- és jövedelemhelyzete

 

A kiadvány a főbb mezőgazdasági ágazatok költség- és jövedelemhelyzetét vizsgálja a magyarországi tesztüzemi rendszerhez tartozó gazdaságok adatai alapján. A feldolgozott adatok a hazai termék-előállítást jellemző ún. Meghatározó árutermelő gazdaságokra vonatkoznak. A kiadvány az átlagos értékek mellett tartalmazza az átlagtól eltérő szinten gazdálkodó csoportok eredményeit is. Az évente megjelenő kiadványsorozat külön fejezetben elemzi a szántóföldi növényeknél, a kertészeti kultúrákban (szántóföldi zöldségek és gyümölcsültetvények) és az állattenyésztési ágazatokban bekövetkező költség- és jövedelemváltozásokat.

 

 

 

A Tesztüzemi Információs Hálózat eredményei

A Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat (FADN) a mezőgazdasági üzemek pénzügyi, vagyoni helyzetét felmérő európai uniós reprezentatív információs rendszer. Magyarországi alrendszere a Tesztüzemi Információs Hálózat, ismertebb nevén tesztüzemi rendszer, ami a közösségi előírások teljesítésén túl kiszolgálja a hazai információs igényeket is. A felmérés reprezentatív üzemminta eredményszemléletű könyvvitele alapján történik, a rendszer az egyéni gazdaságok adatait is a gazdasági társaságokéhoz hasonló struktúrában tartalmazza, tehát az egyéni gazdaságoknak is van mérlegük és eredménykimutatásuk.

Agrárpiaci Jelentések

A Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) adatain alapuló kétheti, havi rotációban jelennek meg az Agrárpiaci Jelentések:

Agrárpiaci Információk

Az AKI Agrárpiaci Információk című, havi megjelenési gyakoriságú kiadványának elsődleges célja a kisebb üzemméretű mezőgazdasági termelők ellátása a gazdálkodásukhoz szükséges aktuális információkkal. Ezen információk körébe tartozik a fontosabb mezőgazdasági termékek és a mezőgazdasági inputok piaci helyzetének alakulása. Emellett árinformációk, külkereskedelmi és egyéb agrárstatisztikai adatok és ahhoz kapcsolódó elemzések is közlésre kerülnek a kiadványban.

Agrárgazdasági Statisztikai Zsebkönyv

Kiadványunkban a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar eredményeiről adunk tájékoztatást. A megjelent zsebkönyvek adatköréhez is kapcsolódva biztosítjuk az idősorok összehasonlíthatóságát. A nemzetgazdasági és az országos ágazati mutatók mellett a főbb mezőgazdasági adatokat megyei részletezésben is feldolgozzuk. A nemzetközi statisztikai adatok a főbb tendenciák érzékeltetésére alkalmasak. Zsebkönyvünk információi a KSH- és a FAO-közlemények, valamint a NAIK AKI Információs Rendszerek Főosztály adatfeldolgozásainak felhasználásával készülnek.

Agrárstatisztikai feladatokhoz kapcsolódó periodikák

A NAIK AKI agrárstatisztikai feladatainak ellátása keretében megtörténik az OSAP adatgyűjtések elvégzése, valamint a hozzájuk kapcsolódó statisztikai jelentések elkészítése és publikálása az alábbi tématerületeken:

OSAP1237: A mezőgazdasági beruházások és pénzügyi mutatók várható alakulása (évenkénti, tárgyévet követő évben, 19 főnél többet foglalkoztató vállalkozások)

OSAP1240: Árumérleg (évenkénti, tárgyévet követő évben, 9 főnél többet foglalkoztató vállalkozások)

OSAP1249: Lehalászás (évenkénti, tárgyévet követő évben, halastóval és/vagy intenzív haltermelő üzemmel rendelkező gazdálkodó szervezetek és egyéni gazdaságok)

OSAP1253: Tájékoztató jelentések (eseményhez kötődő, kijelölt mezőgazdasági vállalkozások)

OSAP1269: A termelőeszközök árjelentése (havonkénti, kijelölt mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások)

OSAP1270: A mezőgazdasági gépek forgalma (negyedévenkénti, mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások)

OSAP1271: A növényvédő szerek értékesítése (évenkénti, tárgyévet követő évben, mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások)

OSAP1280: Vágóhidak élőállat-vágása (havonkénti, valamennyi engedélyezett vágóhíd)

OSAP1282: Műtrágya-értékesítés (negyedévenkénti, a műtrágya-előállítással, a mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások)

OSAP2202: Dísznövénytermesztés (évenkénti, tárgyévet követő évben, dísznövénytermesztéssel foglalkozó kijelölt szervezetek)

OSAP2203: Gyógynövény-felvásárlás (évenkénti, tárgyévet követő évben, gyógynövények és fűszernövények felvásárlásával foglalkozó kijelölt szervezetek)

OSAP2335: Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók várható alakulása (évenkénti, tárgyévet követő évben, 19 főnél többet foglalkoztató vállalkozások)

OSAP2336: Öntözés (évenkénti, tárgyévet követő évben, vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók)

OSAP2385: Élelmiszeripari kapacitásfelmérés (évenkénti, tárgyévet követő évben, az élelmiszer, ital- és dohánytermékek gyártásával foglalkozó kijelölt szervezetek)

OSAP2386: Vetőmag-forgalmazás (évenkénti, tárgyévet követő évben, szaporítóanyag- forgalmazással foglalkozó vállalkozások)

OSAP2387: Takarmánygyártás (évenkénti, tárgyévet követő évben, engedélyezett takarmány-előállító létesítménnyel rendelkező vállalkozások)

OSAP2416: Mezőgazdasági biztosítások

Mezőgazdasági Számla Rendszer (MSzR) előrejelzése (fél éves): az MSzR a mezőgazdaság egészének tiszta, halmozódásoktól mentes teljesítményének kimutatását tűzi ki célul. Adatai az országban végzett összes mezőgazdasági tevékenységre vonatkoznak, az azt végzők fő tevékenységétől függetlenül. Tehát az MSzR tartalmazza a nem mezőgazdaságba sorolt szervezetek mezőgazdasági tevékenységét, de nem tartalmazza a mezőgazdasági szervezetek nem mezőgazdasági tevékenységét.

Az élelmiszer-gazdaság külkereskedelme (negyedévente megjelenő, KSH-adatokon alapuló kiadvány)

Vissza