A VIZEK alapvetően az öntözéssel kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárás, illetve a mezőgazdasági öntözéssel kapcsolatos vízgazdálkodási, fenntartói, hatósági, adózási és kutatási-statisztikai feladatok támogatását valósítja meg. A projekt keretében létrejövő informatikai rendszer alapot szolgál egy, az öntözési feladatokon is túlmutató vízjogi feladatokat támogató rendszer későbbi bevezetéséhez, illetve egy olyan ügyfélbarát megoldás alkalmazásához, amelynek segítségével a felhasználók ügyintézése leegyszerűsödik.

Kiemelt projekt célja

A VIZEK átfogó célja, hogy a tényleges mezőgazdasági vízhasználatokkal, azok technikai jellemzőivel, térbeliségével és időbeli lefolyásával kapcsolatban pontos információt szolgáltasson a vízügyi igazgatási szervek, vízügyi hatóságok, a döntéshozók és a statisztikai szervek felé, valamint csökkentse a mezőgazdasági vízhasználók és hatóságok adminisztratív terheit a mezőgazdasági vízhasználathoz kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárás gyorsításával és egyszerűsítésével. A projekt egyben lehetővé teszi a potenciális mezőgazdasági vízigényekre vonatkozó előzetes talajtani és vízügyi információk elérhetőségét a termelők (gazdálkodók) számára.

Projekt szakmai tartalma

A fejlesztés keretében megvalósul

  • rendszeres öntözőüzemi adatáramlás, amelynek célja az üzemszerű mezőgazdasági vízhasználat adatainak nyilvántartása, továbbá a hatékony ellenőrzési rendszer kialakítása a „Rendszeres öntözőüzemi adatáramlás és keresztellenőrzés biztosítása” alprogram keretében, valamint ez egyben az illegális vízkivételek elleni produktív fellépést is eredményezi;
  • vízjogi engedélyezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok elektronikus megvalósításának támogatása a „Vízjogi engedélyezés folyamatának elektronizálása” alprogram keretében – ez a fejlesztés az engedélyek nyilvántartásán és szakmai megalapozásán túl az engedélykérelmek beadásának és az engedélyek kiadásának online lehetőségét biztosítja.

Informatikai rendszer fejlesztése

Igazodva a Kormány által az adminisztratív terhek csökkentése érdekében tett lépésekhez, a fejlesztendő informatikai rendszer a vízjogi engedélyezési folyamat felhasználói igényeinek megfelelően kerül kialakításra. A rendszernek alkalmasnak kell lenni a teljes vízjogi engedélyezés elektronikus úton történő lebonyolítására, továbbá naprakész és megbízható adatforrásként kell működnie a hatósági és felügyeleti/ellenőrzési/elemzési feladatok ellátásához. A rendszernek teljes körűen támogatnia kell a szakhatóságok munkavégzését a vízjogi engedélyezési folyamatok és a rendszeres öntözőüzemi vízhasználattal kapcsolatos hatósági ügyekben.

A kialakítani tervezett komplex rendszer az alábbi részrendszerekből épül fel:

  • VIZEK keretrendszer (ügyféliteráció eszköze a vízügyi engedélyekhez kapcsolódóan)
  • Továbbfejlesztett HAMAR rendszer (hatósági ügyintézés támogatására)
  • VKJ rendszer (a vízkészletjárulék bevallás és nyomon követés támogatására mind ügyfél, mind szolgáltató oldalon)
  • e-Vizikönyv (a vízjogi engedélyek információinak nyilvántartása)
  • MW (middleware, amely összeköti és lehetővé teszi a kommunikációt a projektben létrejövő, illetve azokhoz kapcsolt elemek tekintetében)

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása

A létrejövő VIZEK rendszer hatékony működéséhez szükséges teljes körű infrastrukturális fejlesztés, amely a kiszolgálók cseréjétől kezdve a hálózati fejlesztésen, illetve a biztonsági eszközök telepítésén keresztül a felhasználói számítógépek beszerzéséig mindent magában foglal.

Egyéb, a projekt megvalósításához szükséges tevékenységek:

A kiemelt projekt pályázati felhívásában megfogalmazott kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenységek, mint pl. projektmenedzsment, nyilvánosság, disszemináció.

Projektet megvalósító konzorcium

Konzorciumvezető

Belügyminisztérium – mint a vízjogi engedélyezési feladatokat ellátó Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a legfőbb szakhatósági feladatokat ellátó Országos Vízügyi Főigazgatóság irányító szerve.

Konzorciumi tagok

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint a vízjogi engedélyezésért felelős vízügyi hatóság felelős az engedélyezéshez kapcsolódó teljes elektronikus adatáramlás kialakításáért és a társ-szakhatóságokkal való elektronikus kapcsolattartásért. Ennek keretében végzi el az önkormányzatok és a bányakapitányságok hozzáférésének biztosítását a rendszerhez.

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság feladata egyrészt a kifejlesztendő VIZEK rendszer működéséhez szükséges, a vízügyi adattárban meglevő térinformatikai háttér biztosítása (vonalas vízügyi létesítmények), másrészt a 12 vízügyi igazgatóság, mint vízkészletgazdálkodó nevében eljár az ezen igazgatóságokat érintő fejlesztési kérdésekben, úgy az üzemi, mint az engedélyezési eljárás elektronikus adatáramlásának kialakításában.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feladata a 19 megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságai által használandó elektronikus adatáramlási rendszer kialakításának felügyelete, az ehhez kapcsolódó másodfoki eljárás lefolytatása, valamint az üzemszerű öntözés felügyelete érdekében a meglévő szakmai és informatikai alapokon új ellenőrzési rendszer létrehozása és működtetése.

Budapest Főváros Kormányhivatala, Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya

A Budapest Főváros Kormányhivatala, Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya (továbbiakban: FÖMI) hazai és EU-s feladatok végrehajtásával megbízott intézményként ellátja a mezőgazdasági földterületek egyedi azonosításával (MEPAR) kapcsolatos távérzékelési feladatokat. Gondoskodik a földfelszín mezőgazdasági, vidékfejlesztési, környezetgazdálkodási, környezetvédelmi és felszínborítási szempontú távérzékeléses megfigyeléséről, elemzéséről, ellenőrzéséről. Integrálja a szakigazgatás eszközrendszerébe a távérzékelés területén megjelent legújabb eredményeket.

Agrárgazdasági Kutató Intézet

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet, mint az öntözésökonómiai kutatásokért felelős szervezet részt vesz a VIZEK rendszerének kidolgozásában és részletes hozzáférést kap az adatbázishoz a jogszabályi háttér szakmai fejlesztése céljából.

Földművelési Minisztérium

A Földművelési Minisztérium a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Földmérési és Távérzékelési Intézet, valamint az Agrárgazdasági Kutató Intézet irányító szerve. Fejlesztési feladat nincs az adott intézménynél.

Mellékletek