Az agrárminiszter a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Agrárgazdasági Kutató Intézetnél tudományos munkatárs munkakörben főigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

1093 Budapest, Zsil utca 3–5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az intézmény főigazgatója, mint a költségvetési szerv vezetője felelős az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI) közfeladatainak ellátásáért, az intézménynek a jogszabályokkal, kormányzati és irányító szervi utasításokkal összhangban történő működéséért;
 • vezetői feladatainak keretében átfogó jelleggel koordinálja, felügyeli, ellenőrzi és fejleszti az AKI agrárgazdasággal kapcsolatos tudományos tevékenységét (kutatási, elemző, informatikai) és segíti a magyar agrárgazdaság versenyképességét növelő, fenntartható fejlődését elősegítő gyakorlatorientált kutatási, fejlesztési és innovációs program kidolgozását, végrehajtását;
 • a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
 • felelős a hazai és külföldi tudományos kapcsolatok és együttműködési formák fejlesztéséért, szervezéséért és erősítéséért;
 • felelős az AKI gazdaságos és hatékony működtetéséért;
 • felelős az intézmény hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztéséért, szervezéséért;
 • felelős az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó képviseleti feladatok ellátásáért;
 • elősegíti az intézmény hazai és nemzetközi pályázati eredményességének növelését;
 • elősegíti a kutatási, fejlesztési és innovációs eredmények széles körű elterjesztését és hasznosítását, a kutatói állomány fejlődését és utánpótlását;
 • felelős a közgazdasági (társadalomtudományi) és informatikai feladatok és fejlesztési program megfelelő menedzseléséért;
 • a főigazgató az AKI gazdasági igazgatóságán keresztül felel az intézmény költségvetésének tervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért;
 • ellátja a munkáltatói jogokat az intézmény munkavállalói tekintetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egyetem, mely szakirányú (közgazdasági, agrár- vagy kertészmérnöki) egyetemi végzettséget jelent;
 • tudományos fokozat (PhD);
 • a kutatóintézet feladatköréhez igazodó tudományos tevékenység, publikációs adatbázisban való megjelenés, többek között a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) alapján;
 • angol vagy német nyelv tárgyalóképes ismerete;
 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
 • kutatóhely vagy kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat;
 • a munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret;
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba helyezhető;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély megléte;
 • büntetlen előélet;
 • egészségügyi alkalmasság;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével (tudományos tevékenységet bemutató publikációs jegyzék);
 • iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, szakképzettséget igazoló iratok másolata;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig a pályázó eredetiben bemutatja;
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja főigazgatóvá történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítését;
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Madarász István, az Agrárközgazdasági Főosztály osztályvezetője délelőtt 9.00 és 12.00 óra között nyújt, a (+36)-1-795-3944-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Agrárminiszter címére történő megküldésével (Agrárminisztérium, 1392 Budapest, Pf. 279. Személyügyi és Igazgatási Főosztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: SzIF/1227/2018./pály, valamint a beosztás megnevezését: tudományos munkatárs munkakörben főigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követően megküldött vagy a pályázati feltételeknek nem megfelelő, illetve nem teljes mértékben megfelelő pályázat érvénytelen. Az érvényes pályázatok előzetes szűrése után a pályázati benyújtási határidő lejártát követő 21 napon belül a pályázókat az agrárminiszter által létrehozott bírálóbizottság hallgatja meg. A főigazgató személyéről – a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül az agrárminiszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A döntésről a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést. A sikertelen pályázatok esetén a postai úton beküldött pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vehet részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A főigazgatót az agrárminiszter nevezi ki és menti fel.

Címkék: pályázat, tudományos munkatárs, főigazgató