Az AKI információs rendszerei

Tesztüzemi Információs Hálózat (FADN)

KESZTHELYI Szilárd (M)

tesztuzemi.informacios.osztaly@aki.gov.hu

A Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat (FADN) a mezőgazdasági üzemek pénzügyi, vagyoni helyzetét felmérő európai uniós reprezentatív információs rendszer. Magyarországi alrendszere a Tesztüzemi Információs Hálózat, ismertebb nevén tesztüzemi rendszer, ami a közösségi előírások teljesítésén túl kiszolgálja a hazai információs igényeket is.

A felmérés 1900 üzem eredményszemléletű könyvvitele alapján történik, a rendszer az egyéni gazdaságok adatait is a gazdasági társaságokéhoz hasonló struktúrában tartalmazza, tehát az egyéni gazdaságoknak is van mérlegük és eredménykimutatásuk. A magyar FADN több mint 106 ezer 4000 standard termelési értéknél (STÉ) nagyobb mezőgazdasági üzemet képvisel. A magyar tesztüzemi rendszer az üzemszintű adatokon kívül a fontosabb növénytermesztő, állattenyésztő és kertészeti ágazatok adatait is tartalmazza.

A NAIK AKI Tesztüzemi Információs Osztálya vizsgálja és rendszeresen publikálja egyes termékek, illetve mezőgazdasági ágazatok költség-, ár-, támogatás- és jövedelemadatait, a várható változásokat, valamint a bevétel- és jövedelemarányokat. Ez megköveteli, hogy az FADN ágazati szintű adatokat is gyűjtsön és feldolgozzon, valamint hogy az élelmiszerfeldolgozóktól is történjen termékszintű adatgyűjtés és adatfeldolgozás. A NAIK AKI számítja ki az Eurostat előírásainak megfelelően a magyar mezőgazdasági üzemekre vonatkozó standard termelési értékeket (STÉ).

Az Intézet ágazati és termékszintű költség- és jövedelemadatokat szolgáltat saját és külső adatbázisok felhasználásával, amelyek segítségével háttérszámításokat végez, támogatva ezzel az Agrárminisztérium munkáját, illetve az Intézet saját kutatási projektjeit.

Fontosabb kiadványok

Az éves tesztüzemi jelentés a legfontosabb FADN-adatokat közli magyar és angol nyelven.

Az éves adatokat tartalmazó kiadvány ismerteti a főbb hazai mezőgazdasági termékek költség- és jövedelemhelyzetét magyarul, angol nyelvű összefoglalóval.

Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR)

STUMMER Ildikó (F)

piaci.arinformacios.osztaly@aki.naik.hu 

A Piaci Árinformációs Rendszer (PÁIR) tevékenységének célja az uniós piacszabályozással kapcsolatos kötelező árszolgáltatás ellátása az Európai Bizottság felé, illetve a belföldi szakmai és piaci szervezetek objektív és naprakész tájékoztatása.

A PÁIR kétfunkciós rendszere a megfigyelésbe vont termékpályákra vonatkozóan, az egyes vertikumokban előállításra és eladásra kerülő termékek árát figyeli meg. Ez teszi lehetővé az átláthatóbb piaci folyamatokat, a beavatkozási pontok felismerését, a piacszabályozási eszközök meghatározását és nem utolsósorban a piacrajutási támogatások odaítélését is megalapozza.

Fontosabb kiadványok

Az éves jelentés a legfontosabb termékek piaci folyamatait részletezi magyar nyelven, angol nyelvű összefoglalóval.

Sertésinformációs Rendszer (Sertés IR)

STUMMER Ildikó (F)

piaci.arinformacios.osztaly@aki.gov.hu

A Sertésinformációs Rendszer weblapját (https://sertesinfo.aki.gov.hu) az Agrárminisztériummal kötött megállapodás értelmében fejlesztette ki a NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet. A honlap 2014 áprilisában kezdte meg a működését, amely a termelői és a piaci döntéseket elősegítő, az ágazat szereplői által szabadon elérhető, folyamatosan frissülő, tematikailag egységes rendszerbe foglalt információs adatbázist tartalmaz. Információk találhatók a sertésállomány alakulásáról, az aktuális piaci árakról, a termelési és a külkereskedelmi adatokról. A weblap a sertéságazatról készült elemzéseket és az ágazathoz kapcsolódó jogszabálygyűjteményt is tartalmaz. A Sertésinformációs Rendszer a piaci folyamatok átláthatósága érdekében lehetővé teszi a piaci szereplők számára a tájékozódást az ágazatot érintő legfrissebb hírek, adatok és információk alapján.

Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR)

BÁBÁNÉ DEMETER Edit (F)

agrarstatisztikai.informacios.osztaly@aki.gov.hu

Az Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR) egy elektronikus adatgyűjtő rendszer, melyen keresztül megvalósul a kérdőívek előállítása, az adatok gyűjtése, ellenőrzése és a lekérdezések segítségével az adatok összesítése, feldolgozása. Az ASIR rendszeren keresztül 17 OSAP adatgyűjtést bonyolítunk le, ezáltal közel 14 000 adatszolgáltatóval állunk kapcsolatban. A rendszer megkönnyíti az ágazati szereplők, az agrárirányítás és az agrárkutatás munkáját, a feldolgozott információk széles körű disszeminációja, a különböző felhasználói csoportok (termelők, feldolgozók, szakmai szervezetek, irányító szervek) döntéshozatali mechanizmusának megalapozásával és elősegítésével.

A rendszert a felhasználói igények figyelembevételével folyamatosan fejlesztjük, ezáltal az adatszolgáltatóink terheinek csökkentésére és informáltságának növelésére törekszünk.

Fontosabb kiadványok

Az Agrárgazdasági Statisztikai Zsebkönyv évente jelenik meg magyar és angol nyelven.

Halászati Információs Rendszer (HALIR)

Lámfalusi Ibolya (F)

geoportal@aki.gov.hu

A NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet folyamatosan bővíti információs szolgáltatásait, így az eddigi statisztikai jelentések és lekérdezhető adatbázisok mellett elindította térképi adatszolgáltatását is. A Halászati Információs Rendszer (HALir) az „Állami halgazdálkodási feladatok támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat részeként az Agrárminisztérium támogatásával jött létre (projektazonosító: HHgF/867/2016).

Első lépésként egy olyan, nagyrészt nyilvános geoportál kialakítására került sor, melyen a NAIK AKI által az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP 1249) keretein belül gyűjtött haltermelési adatok jelennek meg. Az információk a halastóval és intenzív haltermelő üzemmel rendelkező természetes és jogi személyek adatait tartalmazzák, adatvédelmi okok miatt egyéni termelési adatok nem jeleníthetők meg. A megyei, illetve régiós aggregált adatok akkor jeleníthetők meg, ha legalább 3 adatszolgáltatótól rendelkezésre áll adat.

A rendszer hatékony tájékoztatási célokat szolgál az előre definiált tematikus térképi rétegeken keresztül. Ezen felül a telephelyek adataiból készített aggregált adatok is lekérdezhetők. Jelenleg a 2014–2016-os évekre bejelentett adatok kerültek feldolgozásra.

Halárak Lekérdező Felülete (Halár)

BOJTÁRNÉ LUKÁCSIK Mónika (F)

bojtarne.lukacsik.monika@aki.gov.hu

A NAIK AKI 10 éve havi rendszerességgel összeírja néhány főbb haltermék fogyasztói árát a meghatározó kereskedelmi láncoknál és vidéki halas piacokon. Az árakat webes felületen, felhasználóbarát módon publikáljuk úgy, hogy azok online módon lekérhetők legyenek akár több évre visszamenőleg táblázat formájában vagy akár grafikonokkal szemléltetve is. Az adatbázis MySQL alapokon működik, a felület mögött a PHP nyelven megírt kód dolgozza fel a lekérdezéseket, a megjelenítésben a HTML felületet pedig a CSS nyelv stílusai segítik. A felhasználó a könnyű és gyors lekérdezés érdekében jelölőnégyzetek segítségével adhatja meg a lekérdezni kívánt információkat.

 

VisszaTovább